วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม้เปลี่ยนหลอดไฟอัจฉริยะ

ไม้เปลี่ยนหลอดไฟอัจฉริยะ

1.ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์           ไม้เปลี่ยนหลอดไฟอัจฉริยะ
2.ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์     ประเภทที่  2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
3.ชื่อสถานศึกษา                    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
                                     ที่อยู่   เลขที่  361  หมู่  1  ตำบล  ปากแพรก   อำเภอ เมือง                                                               จังหวัด   กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์   71000
4.ชื่อผู้ประดิษฐ์
     1.นาย สยุมภู        วรรณเข็มทอง       สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง   ระดับชั้น    ปวส.2
     2.นายอนุสรณ์        -                      สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    ระดับชั้น    ปวส.2
5.ชื่อครูที่ปรึกษา
     1. นายฏังกพัฒน์  มครศวรรยธรรม           ตำแหน่ง  ครู             สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า
         โทรศัพท์       E-mail    poraumpol@gmail.com
     2. นางสาวปิยนุช    ชัยพฤติตานนท์         ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย      แผนกวิชา สามัญสัมพันธ์

         โทรศัพท์       E-mail    y.pc1819@gmail.com
6.ภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ภาพไม้เปลี่ยนหลอดอัจฉริยะ
7. บทคัดย่อ
ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ(Wood Lamp) ผู้จัดทำสร้างขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการเปลี่ยนหลอดไฟ ซึ่งจากสภาพที่พบเห็นนั้น พบว่า ขณะที่กำลังจะเปลี่ยนหลอดนั้นบางทีต้องใช้อุปกรณ์เยอะเกินไปเช่นนั่งร้านหรือบันได  จนส่งผลให้บางทีเกิดอันตรายในการตกจากที่สูง ไม้เปลี่ยนหลอดนั้นจะมีการทำงานคล้ายๆกับการทำงานของไม้สอยมังคุด ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ทำงานในที่สูงควรระมัดระวังให้มาก  เป็นสาเหตุทำให้คนที่กำลังปฎิบัติหน้าที่อยู่นั้นอาจเกิดอันตรายได้  และในการเปลี่ยนหลอดไฟนั้น จะต้องเอาไปเปลี่ยนหลอดขึ้นไปเสียบให้ตรงกับหลอดหรือโคม  พอเมื่อไม้ได้สัมผัสกับหน้าหลอดที่ตัวไม้จะมีหลอดLEDแสดงผลว่าถึงหน้าสัมผัสหลอดแล้ว เราก็ทำการหมุนเปลี่ยนหลอดในทันที เมื่อหมุนถอดหลอดเรียบร้อยแล้ว เราก็นำหลอดลงมาจากเพดาน หลอดจะสามารถอยู่บนไม้ได้ประมาณ 180 องศา แล้วเราก็ทำการเลี่ยนหลอดได้เลย และไม้เปลี่ยนหลอดไฟนั้น  จะช่วยในเรื่องความสะดวก สบาย ในการขนย้าย หรือ พื้นที่ที่มีความแคบ หรือ สูงจนเกินไป และจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฎิบัติงานและลดความเสี่ยงเนื่องจากไม่ต้องขึ้นนั่งร้าน หรือพื้นที่สูงๆเช่น บันได เป็นต้น  จากการศึกษาการสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม้เปลี่ยนหลอดไฟ(Wood Lamp) จำนวน  30  คน  พบว่า  ข้อมูลทางสถิติจากจำนวนผู้ใช้งานในการติดตั้งจากจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามจำนวน  30  คน   สรุปข้อมูลทางสถิติเป็นชายคิดเป็นร้อยละ  100%   ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้ความแข็งแรงของไม้เปลี่ยนหลอดไฟ มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.57  และความเหมาะสมของขนาดของอุปกรณ์  มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.97  และความสะดวกในการติดตั้ง มีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78  อยู่ในระดับปานกลาง  และสามารถนำมาใช้งานในด้านการเปลี่ยนหลอดได้จริงโดยมีประสิทธิภาพของการใช้งานในการเปลี่ยนหลอด  และการจัดเก็บ   อยู่ในระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด  มีระดับค่าเฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ  4.95±0.36  อยู่ในระดับความพึงพอใจ  ดีมากที่สุด  นักศึกษาทดลองเปล่ี่ยนหลอด