วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เครื่องตัดโฟมไฟฟ้าแบบพกพา (Heat Cut)

1. ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องตัดโฟมไฟฟ้าแบบพกพา ( HEAT CUT )

2. ประเภทผลงาน สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

3. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

4. ชื่อผู้ประดิษฐ์
1. นายชรินทร ยิ้มแย้ม แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช. 3 (หัวหน้า)
2. นายกิตติศักดิ์ วงษ์น้อย แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช. 3
3. นายสุเมธ แผนปั้น แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช. 3
4. นายศิริชัย น้ำดอกไม้ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช. 3

5. ชื่อครูที่ปรึกษา
1. นายวิรัช วิริยาลัย ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
2 นายสิปปกร โสธรบุญ ตำแหน่ง พนักงานราชการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
3. นางสาววิจิตราภรณ์ โตแก้ว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ

6. บทคัดย่อ
เครื่องตัดโฟมไฟฟ้าแบบพกพาเป็นการสร้างและหาประสิทธิภาพของการทำเครื่องตัดโฟมด้วยลวดความร้อนหรือลวดนิโครม อาศัยหลักการทำงานการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน ข้อดีของตัวสิ่งประดิษฐ์คือสามารถพับเก็บได้สะดวก เคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ราคาต้นทุนต่ำ และมีความปลอดภัยสูงซึ่งแตกต่างจากการตัดโฟมโดยวิธีทั่วไป

7. ที่มาของการประดิษฐ์
เป็นการสร้างและพัฒนาเครื่องตัดโฟมโดยใช้ลวดความร้อนไฟฟ้าหรือลวด
นิโครมเพื่อใช้ในการทำนกประดิษฐ์ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ)ซึ่งกลุ่มอาชีพชาวบ้านชุมชนบ้านหนอง
กระจันทร์ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาอาชีพการทำ
นกประดิษฐ์จากวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
เนื่องจากวัสดุหลักการทำนกคือโฟม แต่การตัดโฟมโดยตัวตัดโฟมที่ใช้อยู่
พบว่า ยังไม่มีความปลอดภัย และไม่สามารถปรับระดับความร้อนของเส้นลวดได้
อีกทั้งมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายได้ไม่สะดวก ดังนั้นกลุ่มนักศึกษา
แผนกไฟฟ้ากำลัง จึงวางแผนและพัฒนาเครื่องตัดโฟมโดยให้สามารถแก้ไข
ปัญหาข้างต้นเพื่อพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป

8. ทฤษฎี/หลักวิชาการที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและหลักการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า

9. วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องตัดโฟมไฟฟ้าที่สามารถตัดโฟมได้โดยมีความปลอดภัย
และประหยัดพลังงานเคลื่อนย้ายได้สะดวก

10. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่งประดิษฐ์
สามารถตัดโฟมโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย สามารถพับเก็บได้จึงสะดวกในการเคลื่อนย้ายและพกพาเครื่องตัดโฟมแบบเก่าเครื่องตัดโฟมที่พัฒนาขึ้นผลงานนกประดิษฐ์

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เจ็งดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครื่องตัดโฟมตัวที่ผลิตเราสนใจ ราคาประมาณเท่าไหร่คะ ติดต่อกลับที่ 02-5258785 บริษัท ซันสมาร์ท
อีเมล naruremol@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากสอบถามราคาค่ะว่าเท่าไหร้แล้วถ้าต้องการจะสั่งทำด่วนที่สุดใช้เวลากี่วัน รบกวนติดต่อกลับ 0816542266 Assumption University